بافت ستاری

موسسه طراحی و تبلیغات ستاری

دلفریبان نباتی هم زیور بستند
دلبرماست که با حسن خدا داد آمد

آفتاب حضور درخشش است در پهنای لایتناهی درخششها ، این توصیف تقویم جلوه های روشنایی است و این تبلور بیانی است رد بیان رشته های متصل به اشتیاق که طرح سازه ی سازگار با حقیقت را در مقام نظاره بیان می کنند. درباره ی ما کلماتی استکه در ورای بیان منشا نگاه های شماییست که آفرینش خلاقیت را خلاقانه به نظاره اید.

گروه هنری ستاری به عنوان پایه گذار تولیدات زربافت شمیم ارادت به ساحت مقدس حضرات معصومین را نشان افتخار خویش دانسته امید به عنایت خاص آن انوار مقدسه دارد.